Všeobecné obchodní podmínky

 1. Vymezení pojmů

  1. Pro účely těchto Všeobecných smluvních podmínek se stanoví, že pojmy v nich uvedené budou mít následující význam.
  2. „Provozovatel“ je poskytovatel služeb a produktů vzdělávacího portálu Dr. Matika na webových stránkách https://drmatika.cz/, Dr. Michal Mašika, IČ: 07529074 ,Mírová 2018/13, 350 02, Cheb, Tel. 774, 137 543.
  3. „Uživatel“ je fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím vzdělávacího portálu Dr. Matika využívá služeb nabízených tímto portálem.
  4. „Služby“ jsou služby a produkty vzdělávacího portálu Dr. Matika, zejména matematická videa, doučování, online kurzy, přípravné intenzivní kurzy v různých městech, diskuze, testy a zajímavosti, které provozovatel poskytuje uživatelům prostřednictvím webových stránek https://drmatika.cz/
  5. „Webová stránka“ je webová stránka vzdělávacího portálu Dr. Matika, https://drmatika.cz/.
  6. „Portál“ je vzdělávací portál Dr. Matika na webových stránkách https://drmatika.cz/
  7. „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky pro používání služeb vzdělávacího portálu Dr. Matika
  8. „Třetí osoba“ je fyzická nebo právnická osoba, která vstupuje do právního, obchodního či jiného vztahu s uživatelem jako vlastníkem a provozovatelem webové stránky https://drmatika.cz/
 2. Úvodní ustanovení

  1. Tyto VOP vydává Provozovatel vzdělávacího portálu Dr. Matika jako poskytovatel služeb portálu pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci poskytování Služeb.
  2. Provozovatel nabízí Uživateli prostřednictvím vzdělávacího portálu Dr. Matika využívání Služeb Portálu výlučně pro osobní potřebu.
  3. Uživatel si může na tomto portálu zarezervovat místo v připravném kurzu. Tyto kurzy mají za cíl připravit uživatele na zkoušky z daného předmětu (např. maturita z matematiky). Ani přípravné kurzy ani učební materiál v těchto kurzech si nekladou nárok na úplnost a správnost. Proti Dr. Matikovi neexistuje žádný pravní nárok na udělání zkoušek (např. maturitních zkoušek) na základě účasti na přípravných kurzech organizovaných Dr. Matikou.
  4. VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto podmínky podle svého uvážení, aby reflektovala právní, technické či jakékoli jiné změny. Provozovatel je povinen uživatele na změnu VOP upozornit na Webových stránkách. Pokud má uživatel jakékoliv
   dotazy k znění VOP, je oprávněn kdykoliv kontaktovat Provozovatele prostřednictvím kontaktního formuláře zveřejněného na webové stránce Portálu.
  6. Registrací Uživatel potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto VOP a všech jejich součástí platných pro vzdělávací portál Dr. Matika v okamžiku provedení registrace.
  7. Odesláním registračního formuláře Uživatel potvrzuje, že uděluje konkludentně souhlas pro zpracování osobních údajů pro potřeby Poskytovatele vzdělávacího portálu Dr. Matika podle těchto VOP, zejména dle čl. XI.
 3. Registrace

  1. Webové stránky obsahují registrační formulář, který musí Uživatel vyplnit pro přístup na Portál.
  2. K úspěšné registraci je zapotřebí pravdivě vyplnit registrační formulář a souhlasit s VOP.
  3. Registrace umožní Uživateli přístup do obsahu vzdělávacího portálu Dr. Matika, kde má možnost se seznámit se službami Portálu provozovatele a čerpat z Portálu informace v něm obsažené.
  4. Samotná registrace nezakládá právo Uživatele na přístup k placeným Službám portálu. Webové stránky obsahují kromě Služeb přístupných po registraci rovněž placené Služby, které jsou přístupné registrovaným Uživatelům po zaplacení Služeb.
  5. Zaregistrovaný uživatel si může zarezervovat místo v připravných kurzech organizovaných Dr. Matikou v různých městech.
  6. Smlouva o přípravném kurzu vznikne následovně: Katalog služeb zobrazený na Webové stránce nepředstavuje nabídku v právním slova smyslu. S odesláním objednávky uživatel závazně pošle smluvní nabídku. Jakékoliv chyby při zadávaní údajů může Uživatel před odesláním smluvní nabídku jednoduše pomoci klávesnice nebo myši opravit. Nabídka se odešle po kliknutí myši na tlačítko „Objednat“. Po příjetí nabídky od Uživatele portálem Dr. Matika, obdrží Uživatel automaticky generovaný e-mail s uvedením přijetí rezervace a jejích podrobností. Toto potvrzení o přijetí představuje přijetí nabídky portálem Dr. Matika.
  7. Uživatel má právo kdykoli požádat o zrušení své registrace formou žádosti zaslané Provozovateli. Žádost o zrušení registrace bude Provozovatelem neprodleně vyřízena.
  8. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registrovaný účet, který porušuje tyto VOP, zejména zneužívá poskytované informace, poskytuje informace Třetím osobám, nechává si platit za informace získané na Webových stránkách Provozovatele, chová se hanlivě vůči Provozovateli, či jiným registrovaným členům Webových stránek, popřípadě porušuje jiné zákonné předpisy.
  9. Provozovatel zruší Uživateli registraci ihned poté, co mu bude písemně doručeno odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  10. V případě zrušené registrace taktéž zanikají smluvní ujednání Poskytovatele a Uživatele.
  11. V případě zrušené registrace zanikají vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele s výjimkou bodu č. 9 tohoto článku.
  12. Zrušením registrace není dotčena platnost a účinnost těchto VOP, která se týkají záruk a práv duševního vlastnictví. Po ukončení registrace nadále přetrvávají práva a povinnosti, u nichž je zřejmé, že nemají ukončením registrace zaniknout.
 4. Práva a povinnosti stran

  1. Smlouvu o poskytnutí Služeb Portálu uzavírají Poskytovatel na straně jedné a Uživatel na straně druhé.
  2. Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí Služeb prostřednictvím vzdělávacího portálu Dr. Matika a Uživatel se zavazuje užívat Služby v souladu s VOP a zaplatit cenu objednaných Služeb.
  3. Smluvní ujednání o poskytnutí služby mezi Poskytovatelem a Uživatelem ohledně Služeb nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace Uživatele.
 5. Objednávání Služeb

  1. Objednávku Služeb je možné provézt pouze prostřednictvím webové stránky Portálu. Tímto způsobem si Uživatel může zakoupit předplatné na dobu určitou (definovanou v bodě 2 tohoto článku) a tím užívat veškeré Služby na vzdělávacím Portálu Dr. Matika (objednávaní těchto služeb je definováno v bodech 2-13 tohoto článku) nebo si zarezervovat místo v intenzivním přípravném kurzu organizovaným Dr. Matikou ( body 14-16 tohoto článku).
  2. Při objednání Služeb z portálu si Uživatel vybere délku poskytování Služeb. Uživatel si volí mezi měsíčním, čtvrtletním a půlročním předplatným Služeb.
  3. Uživatel, který se rozhodne ke koupi vzdělávacího portálu Dr. Matika, se stává kupujícím služeb. Jako kupující je seznámen s VOP, které jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Současně akceptuje ceny Služeb, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit neplacené Služby za placené podle svého uvážení. Provozovatel je povinen Uživatele na změnu přechodu neplacených Služeb na placené upozornit formou zveřejnění informace na Webových stránkách.
  5. Placené služby jsou na webových stránkách portálu označeny a publikovány jako placené. Provozovatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení zpřístupňovat některé placené Služby i mimo placený obsah Portálu, jakož i ukončit nebo přerušit jejich poskytování.
  6. Objednané placené Služby provozovatel zpřístupní na portálu Uživateli po obdržení finanční částky za Službu na účet Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo zpřístupnění placených Služeb Portálu na splnění jiných podmínek stanovených Provozovatelem na webových stránkách Portálu.
  7. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit uživateli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
  8. Uživatel má možnost ještě před zasláním objednávky Provozovateli zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky
  9. Provozovatel potvrdí přijetí objednávky zasláním e-mailu Uživateli.
  10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Provozovatel ohledně plateb prováděných na základě objednávky daňový doklad – fakturu. Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Provozovatel Uživateli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Uživatele.
  11. Smluvní ujednání o koupi služby mezi Poskytovatelem a Uživatelem ohledně Služeb nabývá platnosti a účinnosti dnem odeslání objednávky a uhrazení ceny za Služby na vzdělávacím portálu Dr. Matika Uživatelem po předchozím zaslání objednávky prostřednictvím Webových stran.
  12. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě při objednávce. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
  13. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  14. Poskytovatel organizuje také přípravné kurzy (např. přípravné kurzy na maturity z matematiky).
  15. Tyto kurzy se konají v místnostech organizovaných Poskytovatelem. Informace o místě konání obdrží každý Uživatel, který si zakoupil kurz, odlišným e-mailem.
  16. Poskytovatel má právo, jakýkoliv přípravný kurz na základě malého počtu učástníků nebo kvůli jiným závažným důvodům, které Poskytovatel sám nezavinil (např. nemoc vyučujícího, odřeknutí zarezervované místnosti, …) zrušit. V případě, kdy dojde ke zrušení kurzu, budou všichni učastníci okamžitě o tom informováni na e-mailovou adresu, kterou zanechali při registraci. Při zrušení kurzu obdrží všichni učastníci tohoto kurzu plnou cenu zpět nejpozději do 14 bankovních dnů. Učastníci budou mít přednostní právo na koupi místa v kurzu v náhradním termínu (zda takový bude nabídnut).
 6. Ceník a platební podmínky

  1. Cena Služeb je účtována dle platného ceníku poskytovatele uvedeného v bodě č. 8 tohoto článku po případě na stránce s kurzovými detaily (zejména u přípravných kurzů). Veškeré ceny uvedené v ceníku Služeb jsou uvedeny včetně DPH.
  2. Cenu placených Služeb je Uživatel uhradit včas a řádně na účet Poskytovatele ve lhůtě 3 dní od odeslání objednávky. Cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  3. Uživatel provede platbu platební metodou dle svého výběru, která je nabídnuta na webové stránce s pokladnou.
  4. Zaplatí-li Uživatel bezhotovostním bankovním převodem, je povinen uvést variabilní symbol platby, kterým je číslo objednávky.
  5. Služby formou bezhotovostního bankovního převodu se hradí na účet č. 2801512531/2010 vedený u banky FIO.
  6. Poskytovatel je povinen aktivovat Služby portálu Uživateli, který splnil podmínky těchto VOB, zejména bod č. 2 tohoto článku.
  7. Platbu je možné provést pouze v české měně (CZK). Platby v jiných měnách jsou možné pouze po výslovné domluvě s Provozovatelem.
  8. Cena předplatného činí:
   a) měsíční 149 Kč
   b) čtvrtletní 357 Kč
   c) půlroční 534 Kč
  9. Pro rezervaci místa v přípravných kurzech, která je podána měně jak 10 dní před začátkem přípravného kurzu jsou k dispozici tyto platební možnosti: platba kreditní kartou nebo přes paypal.
 7. Účast na diskuzích

  1. Provozovatel vzdělávacího portálu umožňuje vedení diskuse Uživatelů v rámci Portálu. Uživatelé berou na vědomí skutečnost, že jejich příspěvky mohou být publikovány na webových stránkách Portálu bez časového omezení.
  2. Uživatelé účastnící se diskuse jsou povinni zachovávat zásady slušného chování, zejména nepoužívat vulgární či obscénní výrazy a urážky, vyhýbat se projevům agrese a ponižování. Uživatelé jsou povinni v rámci diskuse dodržovat právní předpisy České republiky, příspěvky v diskusi zejména nesmí obsahovat či propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci.
  3. Příspěvky v diskusi dále nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.
  4. Uživatelská jména ani přezdívky v diskusi nesmí být vulgární či jinak porušující dobré mravy.
  5. Uživatelé nesmí rušit diskusi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuse či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.
  6. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli diskusní příspěvek bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový diskusní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.
  7. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi Uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku.
 8. Reklamace

  1. Podmínky reklamace služeb se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 89/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  2. Reklamace v případě nemožnosti řádného užívání Služeb uplatňuje Uživatel prostřednictvím e-mailové zprávy na adrese team.drmatika@gmail.com. K zahájení reklamačního řízení je bezpodmínečně nutné, aby Uživatel uvedl datum a čas platby za Službu a název zaplacené Služby.
  3. Každý Uživatel zároveň uvede popis svého technického vybavení, a to zejména verzi operačního systému, aplikace a způsob připojení a rovněž sdělí, zdali si před zhlédnutím Služby vyzkoušel testovací verzi. Na základě těchto údajů Provozovatel zahájí reklamační řízení.
  4. Provozovatel neprohlašuje a nezaručuje Uživateli, že užívání Služeb splní požadavky Uživatele. Z tohoto uvedeného důvodu nebude možné reklamaci uznat. Další důvody reklamace budou posuzovány v rámci reklamačního řízení Provozovatelem.
  5. Po posouzení reklamované události bude v případě uznání reklamace Uživateli umožněno náhradní využití Služeb v rozsahu stejném a po dobu odpovídající době, kdy nemohl Služby řádně užívat.
  6. Provozovatel oznámí výsledek reklamačního řízení Uživateli na jeho e-mailovou adresu.
 9. Garance vrácení peněz zaplacených za přípravné kurzy

  1. Uživatel, který se plně (po celou dobu trvání kurzu) zúčastní přípravného kurzu a propadne z předmětu, na který ho měl daný kurz připravit, má nárok na vrácení plné ceny kurzu.
  2. Pro uplatnění nároku vrácení peněz je uživatel povinen nám poslat školní potvrzení, ze kterého vyplývá, že uživatel propadl.
  3. Toto potvrzení může Uživatel poslat jako foto nebo scan emailem na team.drmatika@gmail.com.
  4. Poslání poštou tohoto školního potvrzení není nutné.
  5. Účastník přípravného kurzu má právo na vrácení větší části zaplacených peněz za kurz, nebude-li kurz odpovídat jeho představám. Uplatnění tohoto nároku je možné jenom v polední přestávce prvního dne kurzu (zpravidla mezi 13 a 14 hodinou).
  6. Pro uplatnění tohoto nároku je nutná účast na prvním bloku kurzu (do polední přestávky prvního dne). Účastník je povinen se odhlásit z kurzu v polední přestávce prvního dne a během sedmi dnů nás informovat o odhlášení kurzu mailem na team.drmatika@gmail.com. Tento Email musí obsahovat následující informace: Jméno, důvod pro odhlášení se z kurzu, poslední známka z daného předmětu na vysvědčení.
  7. Budou-li splněné podmínky napsané v bodech 5 a 6 tohoto článku, účastník obdrží téměř celou zaplacenou částku zpět. Provozatel si nechá pouze 500 Kč za náklady spojené s přípravou na kurz (např. tvorba kurzových materiálů).
  8. Místnost, počet účastníku či technické vybavení místnosti pro přípravný kurz nepředstavují žádný nárok na vrácení peněz.
 10. Odstoupení od smlouvy

  1. Podmínky reklamace služeb se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 89/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  2. Uživatel má dle občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  3. Odstoupení od kupní smlouvy může uživatel zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty provozovatele.
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
  5. Odstoupí-li uživatel od kupní smlouvy, nese uživatel náklady spojené s navrácením zboží provozovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  6. V případě odstoupení od smlouvy vrátí provozovatel peněžní prostředky přijaté od uživatele do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy uživatelem, a to stejným způsobem, jakým je provozovatel od uživatele přijal. Provozovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté
   uživateli již při vrácení zboží uživatelem či jiným způsobem, pokud s tím uživatel bude souhlasit a nevzniknou tím uživateli další náklady.
  7. Odstoupí-li uživatel od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky uživateli dříve, než mu uživatel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží provozovateli odeslal.
  8. Do doby převzetí zboží uživatelem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí provozovatel uživateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený uživatelem.
  9. Provozovatel může od smlouvy odstoupit, jestliže Uživatel porušil jakékoliv ustanovení těchto VOP (nebo Uživatel jednal způsobem, který jednoznačně naznačuje, že nemá v úmyslu nebo nemůže ustanovení těchto VOP dodržovat); nebo je tak Provozovatel povinen učinit ze zákona.
  10. Provozovatel může též odstoupit od smlouvy, jestliže přestane poskytovat Služby Uživatelům v zemi, ve které sídlí Uživatel nebo ze které Službu využívá, nebo jestliže poskytování Služeb Provozovatelem Uživateli již dle názoru Provozovatele není obchodně realizovatelné.
 11. Ochrana osobních údajů (zkrácená verze)

  1. Uživatel odesláním registračního formuláře uděluje provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Uživatelem.
  2. Údaje budou Provozovatelem zpracovávány k účelům uvedeným ve VOP.
  3. Osobní údaje budou zpracovány zejména za účelem vytvoření databáze registrovaných Uživatelů, pro evidenci zrušených registrací, pro evidenci plátců Služeb a pro statistické potřeby Provozovatele.
  4. Souhlas uděluje Uživatel na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu provozovatele.
  5. Uživatel bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje dobrovolně a bere na vědomí, že jej může kdykoli odvolat s následkem okamžitého zrušení registrace.
  6. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů musí být učiněno písemně.
  7. Provozovatel prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje neposkytne Třetí osobě, považuje je za důvěrné a zachová o nich mlčenlivost.
  8. Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
  9. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a má právo je doplňovat a měnit.
  10. Pro detailní inofrmace o zásadách ochrany údajů naleznete zde.
 12. Ochrana duševního vlastnictví

  1. Služby poskytované na Portálu a materiály publikované na webových stránkách mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají autorskoprávní ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ochraně duševního vlastnictví dle příslušných platných zákonů.
  2. Autorskoprávní ochraně podléhají i další díla, zejména veškeré grafická, audiovizuální, slovesná díla podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Uživatelé jsou oprávněni užívat Služby a materiály pouze pro svou vlastní potřebu. Kopírování, zveřejňování, reprodukce, transformace, rozšiřování, zpřístupnění veřejnosti obsahu Portálu, či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu Služeb a materiálu na Portálu či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu Webových stránek pouze pro osobní účely a pouze za předpokladu, že takovéto ukládání resp. kopírování není u příslušné položky vyloučeno buď výslovným zákazem, zákonem nebo softwarovou ochranou.
 13. Závěrečná ustanovení

  1. Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách provozovatele portálu.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obsah VOP kdykoliv v budoucnosti. Na takovou změnu je provozovatel povinen upozornit uživatele na Webové stránce https://drmatika.cz/, a to nejméně 15 dnů přede dnem jejich účinnosti.
  3. V případě vydání nových obchodních podmínek bude platit zásada lex specialis derogat lex generalis. Provozovatel je povinen na tuto skutečnost upozornit Uživatele.
  4. Uživatel, který hodlá využívat Služby Portálu s odsouhlasením těchto VOP, se zavazuje řídit všemi ustanoveními těchto VOP a bere na vědomí všechny důsledky, povinnosti a sankce, které z nich vyplývají.
  5. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Portálu, jeho jednotlivých částí a poskytování Služeb jeho prostřednictvím.
  6. Provozovatel provozuje Portál na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje Webovým stránkám a zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou,
   nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživateli či Třetí strany na náhradu škody či náhradní plnění.
  7. V případě, že Portál obsahuje odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.
  8. Tyto VOP jsou plně v souladu s právním řádem České republiky. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele neupravené v těchto VOP se řídí příslušnými platnými právními předpisy.

 

19.10.2018

19. 10. 2018
© Doktor Matika, 2018
X