Analytická geometrie – maturitní příklady na procvičení

Maturitní příklady - analytická geometrie

Zde najdete další příklady na procvičení z tématického okruhu „analytická geometrie“. Chcete-li uplatnit naši garanci, ofoťte vaše řešení alespoň pěti dolních příkladů (stačí mobilem) a pošlete na team.drmatika@gmail.com  (předmět: Příklady – analytická geometrie – vaše jméno) nebo použijte náš formulář dole.

Příklad 1

Je dána přímka p.

p: \begin{cases}x=2+2t, \\y=3-t,t\in \mathbb{R} \end{cases}

Doplňte souřadnice bodů K[- 2;y], L[x; 1], které leží na přímce p.

Kartézská soustava souřadnic

 

Příklad 2

Přímka p prochází bodem D a je kolmá k úsečce CD. Platí: C[- 2; – 4], D[3; 3]
Kterou rovnicí je určena přímka p?

A) 7x+5y-8=0
B) 7x-5y-8=0
C) 5x+7y-28=0
D) 5x+7y-36=0
E) žádnou z výše uvedených

 

Příklad 3

V rovniě jsou dány body A\left[0;\sqrt2\right]\mathrm{\ a\ }C\left[2\sqrt5;-\sqrt2\right]
Jaký obvod má čtverec ABCD?

A) 8\sqrt{5}
B) 7\sqrt{2}
C) 28
D) 7
E) žádná z možností

 

Příklad 4

Je dán bod P[2; – 5]. O každé z následujících přímek a, b, c, d rozhodněte, zda-li daným bodem P prochází (A) či nikoli (N)

5.
A                N
4.1 a:\ x-5=0
☐                    ☐
 

4.2 b: y=-\frac{5}{2}x+2
☐                    ☐
 

4.3 c: y+2x+1=0
☐                    ☐
 

4.4 d: \begin{cases}x=2, \\y=3-t,t\in \mathbb{R} \end{cases}
☐                    ☐
 

 

Příklad 5

Je dán následující obrazec.

5.1 Zapište obecnou rovnici přímky p

5.2 Vypočtěte odchylku přímky p a souřadnicové osy x. Výsledek uveďte ve stupních a minutách.

5.3 Vypočtěte obsah tmavého obrazce.

Odchylka přímky od osy x

 

Příklad 6

V rovnině jsou umístěny vektory \vec{u}=\vec{AB},\vec{v}=\vec{CD}. A, B, C, D jsou mřížové body. Ke každému vektoru (6.1 – 6.3) doplňte souřadnice (A – E) tak, aby byla splněna uvedená podmínka.
Vektory v rovině

 


6.1 vektor \vec{a}, kde \vec{a}=3\vec{u}

6.2 vektor \vec{b}, kde \vec{b}=2\vec{u}-\vec{v}

6.3 vektor \vec{c}, kde \vec{c}\cdot\vec{u}=0

A) (12; 4)

B) (6; – 2)

C) (4; – 6)

D) (9; 6)

E) (6; 9)

 

Příklad 7

Jsou dány body A[x; – 2] a B[6; 4].
7.1 Určete souřadnici x bodu A, tak aby střed úsečky AB měl souřadnice S[4; 1].

7.2 Určete souřadnici x bodu A, tak aby velikost vektoru \vec{AB} byla 3\sqrt5

 

Příklad 8

Přímka p je kolmá k přímce q dané obecnou rovnicí: q:\ 2x-3y+6=0 a prochází průsečíkem P přímky q s přímkou, která je daná rovnicí x = 3. Který z následujících bodů leží na přímce p?

A) A[5;-1]
B) B[10;2]
C) C[1;5]
D) D[5;1]
E) žádný z výše uvedených

 

Příklad 9

Ve čtverci ABCD platí: A[-2;2],\vec{AC}=\left(8;6\right)

9.1 V kartézské soustavě souřadnic sestrojte čtverec ABCD

9.2 Zapište souřadnice středu S čtverce ABCD

9.3 Vypočítejte velikost vektoru \vec{BC} a výsledek uveďte bez zaokrouhlení

Kartézská soustava souřadnic v rovině

 

Příklad 10

V rovině je dán rovnoběžník ABCD: \vec{AB}=\vec{a}=\left(3;5\right);\vec{AD}=\vec{b}=\left(5;-2\right). Vypočítejte velikost úhlu, který v rovnoběžníku ABCD svírají úhlopříčky AC a BD mezi sebou? Uveďte celý postup řešení a výsledek zaokrouhlete na celé stupně a minuty.

 

Nahrávání výsledků

Chcete-li uplatnit záruku vrácení peněz, je nutné poslat vaše řešení alespoň pěti horních příkladů. Stačí vyfotit mobilem a vložit zde:

Přetáhnout soubory sem

nebo

Please do not close the window until process is completed

VIDĚT VŠE Přidat poznámku
TY
Přídat tvůj komentář
 
© Doktor Matika, 2018
X